Công ty TNHH Sài Gòn Nhôm Kính
Aluminum Glass Saigon Ltd., Co

Địa chỉ : 62/6/12 Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (+84) 08 862677993

Fax: (+84) 08 862677993

Email: saigonalu@saigonalu.com.vn